U dirlogi

Adu paisi mio
c’è nu dirlogi
che sona
cintu ndinni
a menzanotte.
Ji, quanni mi ricogghi
cittu cittu
e senti u primu ndinnu
a pagghialonga,
mi vene ncapo
quanni ieri ninni
e quidda fricimoria
i nanna mia
mi ricuntava
a stessa parmidia.
E mi diciia
che a ntichi,
a menzanotte,
parlavini cu i spiriti
e cu a morte.
Na vota
Zi Tumosi du Chianitti,
adu giruni,
ha visti parlè u mulu
cuma na persuna:
mentre che u dirlogi,
a guno a guno,
sunave cintu ndinni
cumi a nu capuni.
Si dice pure moni
che stu dirlogi
anu fatti i briganti
nta na notte
insieme a u campanaru.
Jè nu dirlogi
cu na storia antica,
jè nu dirlogi
cu na magaria

Gino Bloise, Il mio paese, 1968